✧༺♥༻∞

𝐃𝐑𝐀𝐂𝐔𝐋𝐀'𝐒 𝐂𝐀𝐑𝐃

✦ ₊꒷꒦︶︶︶ ୨୧ ︶︶︶꒷꒦ෆ

︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶

✧༺♥༻∞

▄───▄
█▀█▀█
█▄█▄█
─███──▄▄
─████▐█─█
─████───█
─▀▀▀▀▀▀▀

𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐌𝐄

✦ ₊꒷꒦︶︶︶ ୨୧ ︶︶︶꒷꒦ෆ

𝐞𝐦

(𝐭𝐡𝐞𝐲/𝐡𝐞)

𝐩𝐚𝐧𝐬𝐞𝐱𝐮𝐚𝐥

𝐢𝐧𝐟𝐩-𝐭

𝟏𝟔 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐨𝐥𝐝

𝐥𝐢𝐛𝐫𝐚

𝐠𝐨𝐭𝐡 / 𝐠𝐨𝐛𝐥𝐢𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞

𝐬𝐚𝐭𝐚𝐧𝐢𝐜

︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶

✧༺♥༻∞

✦ ₊꒷꒦︶︶︶ ୨୧ ︶︶︶꒷꒦ෆ

𝐓𝐎𝐏 𝐊𝐈𝐍
𝐠𝐞𝐫𝐚𝐫𝐝 𝐰𝐚𝐲
𝐓𝐇𝐀𝐓 𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐈𝐃𝐄
𝐚𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐜𝐮𝐥𝐥𝐞𝐧
𝐈 𝐖𝐀𝐍𝐍𝐀 𝐋𝐎𝐎𝐊 𝐋𝐈𝐊𝐄
𝐚𝐥𝐥𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐲𝐧𝐨𝐥𝐝𝐬
𝐇𝐎𝐖 𝐓𝐅
𝐝𝐮𝐜𝐤𝐢𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐞
𝐓𝐑𝐀𝐔𝐌𝐀 𝐊𝐈𝐍
𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞 𝐰𝐡𝐢𝐭𝐞
𝐈𝐌 𝐀𝐒𝐇𝐀𝐌𝐄𝐃
𝐤𝐧𝐨𝐱 𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭
𝐖𝐄'𝐃 𝐁𝐄 𝐁𝐄𝐒𝐓𝐈𝐄𝐒
𝐛𝐫𝐢𝐠𝐢𝐭𝐭𝐞 𝐟𝐢𝐭𝐳𝐠𝐞𝐫𝐚𝐥𝐝
𝐖𝐄'𝐃 𝐇𝐀𝐓𝐄 𝐄𝐀𝐂𝐇 𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑
𝐠𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐟𝐢𝐭𝐳𝐠𝐞𝐫𝐚𝐥𝐝
𝐆𝐄𝐍𝐃𝐄𝐑
𝐜𝐨𝐥𝐢𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐲
𝐇𝐎𝐁𝐁𝐘 𝐊𝐈𝐍
𝐦𝐚𝐛𝐞𝐥 𝐩𝐢𝐧𝐞𝐬
𝐂𝐎𝐌𝐅𝐎𝐑𝐓 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐀𝐂𝐓𝐄𝐑
𝐞𝐝𝐝𝐢𝐞 𝐦𝐮𝐧𝐬𝐨𝐧
𝐖𝐈𝐋𝐃 𝐂𝐀𝐑𝐃
𝐩𝐡𝐚𝐧𝐭𝐨𝐦 𝐠𝐡𝐨𝐬𝐭

︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶

✧༺♥༻∞

𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐄𝐒𝐓𝐒

✦ ₊꒷꒦︶︶︶ ୨୧ ︶︶︶꒷꒦ෆ

𝐢 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐦𝐞𝐭𝐚𝐥, 𝐫𝐨𝐜𝐤, 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐥𝐭 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜
{𝐟𝐚𝐯 𝐛𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐬 𝐦𝐜𝐫 𝐢𝐟 𝐮 𝐜𝐨𝐮𝐥𝐝𝐧𝐭 𝐭𝐞𝐥𝐥}
𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬
𝐢 𝐣𝐨𝐮𝐧𝐫𝐚𝐥 , 𝐰𝐫𝐢𝐭𝐞 , 𝐝𝐫𝐚𝐰
└───────────────┘
𝐮𝐬𝐮𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐟𝐢𝐱𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐨𝐧:
𝐯𝐚𝐦𝐩𝐢𝐫𝐞𝐬
𝐰𝐞𝐫𝐞𝐰𝐨𝐥𝐯𝐞𝐬
𝐟𝐚𝐢𝐫𝐢𝐞𝐬
𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜
𝐣𝐨𝐮𝐧𝐫𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠
𝐩𝐨𝐞𝐭𝐫𝐲
𝐧𝐞𝐫𝐝𝐲 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬

︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶